Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen hivolta BV (Brouwerijstraat 4/ B, 9031 Drongen), hierna aangeduid als Leverancier, en de Klant die het aanbod heeft aanvaard.

1.2. De rechtsverhouding tussen Klant en Leverancier wordt beheerst door de Overeenkomst, de bijbehorende documenten, het technisch inspectierapport, de factuur, het opleverdocument en deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Indien specifieke voorwaarden in de Overeenkomst afwijken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hebben deze specifieke voorwaarden voorrang.

1.3. Indien uit de technische inspectie uitgevoerd op locatie of digitaal, blijkt dat Levering van de Bestelling niet mogelijk is omwille van veiligheid of andere technische redenen, heeft de Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden. De reden voor ontbinding zal altijd worden toegelicht. Bij ontbinding ontvangt de Klant het voorschot volledig terug en heeft geen recht op (schade)vergoeding. Ontbinding zal veelal het gevolg zijn van overmacht, ontoegankelijkheid van het gebouw waarop de Bestelling geplaatst moet worden of onacceptabele veiligheidsrisico's.

1.4. Leverancier heeft het recht haar verplichtingen onder de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden, maar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door daartoe opgeleid, bevoegd en gecertificeerd personeel. Leverancier (of onderaannemer) zal bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht nemen, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van het werk.

1.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig of niet-bindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

2. Bestellingen en Prijzen

2.1. De btw is gebaseerd op de informatie die de Klant verstrekt. Indien de facturering met het verkeerde btw-percentage plaatsvindt, dient de Klant de Leverancier hiervan op de hoogte te stellen via e-mail of brief. De Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onjuist factureren van het btw-percentage. 2.2. Indien de Bestelling na de totstandkoming van de Overeenkomst niet binnen een redelijke termijn leverbaar is, heeft de Leverancier het recht om een kwalitatief vergelijkbare Bestelling te leveren. Dit na bespreking met de klant.

2.3. Indien er na de datum van verzending van de Overeenkomst overheidsregelgeving wordt opgelegd waardoor één of meer kostprijsfactoren stijgen en deze gewijzigde regelgeving nog niet in de Overeenkomst is opgenomen, heeft de Leverancier het recht en de plicht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.4. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor veranderingen of afschaffingen van subsidies, het verlies van premies, fiscale voordelen of andere fiscale maatregelen.

2.5. Prijsaanpassingen: Tussen het moment waarop de Overeenkomst door de klant is ondertekend en het moment van levering kan de prijs mogelijk worden herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en materiaalprijzen (Index I 2022). In dat geval zal dit worden gedaan op basis van de volgende formule voor prijsherziening: P = p {0,2 + 0,225 (S/s) + 0,575 (I/i). S = de nieuwe loonindex (de maand voorafgaand aan de voltooiing van het werk), s = de oorspronkelijke loonindex (de maand voorafgaand aan de datum van het aanbod). I = de nieuwe materiaalindex (de maand voorafgaand aan de voltooiing van het werk), i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand voorafgaand aan de datum van het aanbod).

2.6. Meerkosten of maatwerk kunnen alleen in rekening worden gebracht als het maatwerk of de meerkosten aan de klant is gemeld vóór de levering of als het door de klant is ondertekend in het opleverdocument op de dag van levering.

2.7. Er kunnen geen vergoedingen worden verrekend voor minderwerk.

3. Verantwoordelijkheden van de klant

3.1. De klant zorgt ervoor dat de ruimte die nodig is voor de werkzaamheden vrij is voordat de werkzaamheden beginnen. Eventueel benodigde standplaats, elektriciteit en water zijn gratis beschikbaar voor de monteurs.

3.2. Indien nodig zal de Leverancier een ladder, steiger of hoogwerker op het terrein plaatsen voor de werkzaamheden. De klant moet zelf een eventuele parkeervergunning aanvragen van minstens 10 meter voor de inkomdeur. Als de vergunning op de dag van levering niet in orde is, heeft de Leverancier het recht om de verloren arbeidskosten, steigerkosten of hoogwerker in rekening te brengen bij de klant.

3.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdig vergunningen aan te vragen indien nodig voor bijvoorbeeld monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht of moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder tramlijnen.

3.4. De klant dient minimaal 16 reservepannen of 30 leien beschikbaar te hebben voor de installatie. Indien deze niet aanwezig zijn op dag van installatie zal er een vergoeding worden aangerekend voor eventueel meerwerk op een later moment.

3.5. De klant garandeert dat er geen asbest aanwezig is op de plaats van installatie.

3.6. De klant staat in voor de dakstevigheid en waterdichtheid van het onderdak, bij twijfel dient de klant het dak te laten onderzoeken door een bevoegde persoon.

3.7. De klant is verantwoordelijk voor de elektrische installatie in de woning of het gebouw, in overeenstemming met de AREI-richtlijnen. Indien de elektrische installatie niet voldoet aan de AREI-keuring nadat de levering heeft plaatsgevonden, als gevolg van factoren buiten de bestelling om, dan zijn de kosten voor herstel en herkeuring voor rekening van de klant. De klant blijft echter verplicht om de factuur van de leverancier binnen de gestelde termijn te betalen.

3.8. Indien de aarding niet voldoet volgens huidige richtlijnen (<30 ohm) zijn eventuele meerwerken voor het in orde brengen van de weerstand, te factureren. Tenzij anders vermeld op de offerte.

3.9. Indien de oorzaak van het niet slagen van de AREI-keuring te wijten is aan de leverancier, dan zal de klant binnen 5 werkdagen toegang verschaffen voor herstel en herkeuring. Als de klant om uitstel verzoekt, blijft hij echter verplicht om de factuur binnen de gestelde termijn te betalen.

3.10. De bestelling omvat de werken tot aan de teller, tenzij anders vermeld in de bestelling.

3.11. De klant dient te beschikken over een goed werkende internetverbinding om de monitoring te kunnen garanderen. Als blijkt dat de aansluiting bemoeilijkt wordt doordat de klant niet beschikt over een juist of toegankelijk netwerk (bijvoorbeeld door een zoekgeraakt wachtwoord van de router), zal de leverancier instructies achterlaten voor de klant om de monitoring zelf te voltooien. In dit geval wordt de bestelling als werkend opgeleverd en blijft de klant verplicht om de volledige factuur te betalen. De klant kan te allen tijde een beroep doen op service en advies om de aansluiting van de monitoring te voltooien. Voor bijkomende plaatsbezoeken zal de leverancier een vergoeding vragen.

3.12. De omvormer en/of thuisbatterij moet te allen tijde vrij worden gehouden voor voldoende ventilatie.

3.13. Indien de klant de leverancier vraagt om een storing op te lossen na de initiële en werkende oplevering van de bestelling, kan de leverancier kosten in rekening brengen als de oorzaak van de storing te wijten is aan componenten die niet door de leverancier zijn geleverd.

3.14. Tijdens en kort na de installatiewerkzaamheden moet een persoon met tekenbevoegdheid aanwezig zijn om het opleverdocument van de bestelling te ondertekenen. Indien er geen persoon met tekenbevoegdheid aanwezig is om te ondertekenen, wordt de bestelling geacht te zijn opgeleverd en blijft de klant verplicht om de volledige factuur te betalen.

3.15. Wijzigingen in de overeenkomst en klachten moeten schriftelijk aan de leverancier worden gemeld. Deze zullen enkel kunnen opgenomen worden in de bestelling als deze in redelijke termijn worden gemeld en aanvaard door Leverancier.

4. Leveringstermijn

4.1. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst is de leveringstermijn bij benadering en alleen ter informatie. Het niet nakomen van de leveringstermijn door de leverancier kan in geen geval leiden tot de annulering van een overeenkomst of tot enige vorm van compensatie of schadevergoeding, tenzij vereist door dwingende wettelijke bepalingen.

5. Betalingen

5.1. De klant betaalt een voorschot van 35% ondertekening van de overeenkomst. Nadat het voorschot is ontvangen, voert de leverancier een technische inspectie uit (digitaal of op locatie). De leverancier neemt de overeenkomst pas in behandeling als het voorschot is betaald.

5.2. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant na ontvangst van de restfactuur (totaalprijs minus voorschot) een betalingstermijn van 7 werkdagen.

5.3. Als de klant niet tevreden is over de oplevering, moeten de redenen binnen de betalingstermijn aan de leverancier worden gemeld. De klant moet het proportionele deel van de factuur waarover geen discussie bestaat betalen.

5.4. Als de klant niet betaalt op de vervaldag van heel of een deel van de factuur, zal de klant éénmalig een herinnering ontvangen en daarmee in gebreke worden gesteld. De klant moet binnen 14 kalenderdagen na de ingebrekestelling de volledige factuur betalen.

5.5. Indien Klant niet op tijd betaalt, wordt het niet betaalde bedrag van rechtswege verhoogd met een schadevergoeding van 10% van het niet betaalde bedrag, met een minimum van € 80,-. Bovendien zal een jaarlijkse rente, volgens de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties, zonder voorafgaande kennisgeving verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur.

5.6. Leverancier behoudt zich het recht voor om de Bestelling terug te nemen in geval van niet-betaling. Alle kosten die verband houden met het terughalen van de goederen en de uitgevoerde werkzaamheden zijn voor rekening van Klant. Indien Klant niet betaalt, moet hij de Leverancier toegang verlenen om de Bestelling terug te vorderen.

5.7. Eventuele boorgaten of andere werkzaamheden voor het uitvoeren van de installatie worden bij de terugname niet hersteld.

5.8. Service en garanties zijn alleen van toepassing na volledige betaling van de factuur.

5.9. Leverancier zal na betaling van de factuur alle benodigde informatie en documenten ten behoeve van de registratie bij de netbeheerder digitaal en overzichtelijk aan Klant verstrekken. Klant is zelf verantwoordelijk voor de registratie van de installatie bij de netbeheerder en voor het aanvragen van eventuele premies. Als Klant te laat is met de registratie, kan Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes of het verlies van premies.

5.10. Indien er een herkeuring dient uitgevoerd te worden door het keuringsorganisme die voortkomt uit een gebrek uit de elektriscsche installatie en niets te maken heeft met de werken door Leverancier, zal deze ten koste van de Klant zijn.

  1. 5.11. De installatie wordt in productie gezet na betaling van het volledige bedrag van de offerte en de eventuele overeengekomen meerwerken.

 

6. Risico en eigendomsoverdracht

6.1. De eigendomsoverdracht van de Bestelling vindt plaats na levering door Leverancier en na volledige betaling van de factuur door Klant.

6.2. Verantwoordelijkheid voor de Bestelling gaat over op Klant na de installatie oplevering. Klant dient het zonnepanelensysteem als een goede huisvader te behandelen, wat betekent dat hij bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het (laten) schoonmaken van de zonnepanelen en voor het controleren en verwijderen van eventuele vogelnestjes of vuilophoping onder de zonnepanelen. Als Klant een storing in het systeem opmerkt, moet hij dit onmiddellijk melden aan de Leverancier.

6.3. Na eigendomsoverdracht is Klant verantwoordelijk voor het monitoren van de prestaties van het gehele systeem en voor het signaleren van eventuele gebreken. Klant dient binnen een maand na oplevering de prestaties van het systeem te controleren om eventuele gebreken tijdig te kunnen signaleren en onnodige verliezen te voorkomen. Klant kan geen compensatie vragen voor eventuele verliezen als gevolg van technische storingen.

6.4. Levering van de volledig functionele Bestelling wordt door Klant bevestigd middels ondertekening van een opleverdocument. Eventuele opmerkingen of wijzigingen in de Overeenkomst op de dag van installatie moeten duidelijk beschreven worden in het opleverdocument.

7. Klachten

7.1. Klachten dienen via het opleverdocument, telefoon, mail of brief kenbaar te worden gemaakt aan de Leverancier. De ontvangst van de klacht dient te worden bevestigd binnen 3 werkdagen door de Leverancier.

7.2. De Leverancier verplicht zich om de klacht binnen 10 werkdagen te verhelpen, mits dit redelijkerwijs mogelijk is.

7.3. Indien er sprake is van zichtbare gebreken, waaronder beschadiging van de goederen, en niet-zichtbare gebreken, dient de Klant een klacht in te dienen bij de Leverancier. Als er sprake is van een zichtbaar gebrek en de Klant meldt dit pas meer dan 1 maand na Levering, kan de Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.

8. Ontbinding

8.1. De Klant heeft recht op een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening van de offerte, waarin hij de Overeenkomst kosteloos kan ontbinden zonder opgave van reden. Na de Levering neemt de Klant direct afstand van het recht om de Overeenkomst te ontbinden op basis van de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.

8.2. Als de Klant de Bestelling heeft geaccepteerd en na de bedenktijd annuleert, is de Klant verplicht om een schadevergoeding van 20% te betalen.

8.3. Indien de Klant de geaccepteerde Bestelling alsnog na de bedenktijd annuleert, zoals beschreven in punt 8.4, en de Leverancier heeft al werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de Levering, heeft de Leverancier het recht om het gedeelte van de effectief gepresteerde of nog te presteren werkzaamheden voor eventuele verwijdering te factureren, onverminderd de schadevergoeding van 20%.

8.4. Als de Klant de Overeenkomst wenst te ontbinden vanwege aantoonbare afwijzing van vergunning, externe financiering of andere ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de Overeenkomst, dan ontvangt de Klant het voorschot volledig retour.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht, zoals ongevallen, oorlog, transportvertragingen, brand, pandemieën, maatregelen ter bestrijding van Covid-19, en andere soortgelijke omstandigheden, is de Leverancier niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor omstandigheden die al bestonden vóór de ondertekening van de overeenkomst, maar nog steeds van invloed zijn na de sluiting van het contract.

9.2. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelling op te schorten en/of te verlengen zolang de overmachtssituatie voortduurt. Als dit gebeurt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Klant kan echter geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

10. Garanties

10.1. De garanties van de producten staan omschreven op de offerte of in de datafiche, of worden medegedeeld op vraag van de klant aan de leverancier.

10.2. Installatie: De leverancier biedt een installatiegarantie van twee jaar. Deze garantie dekt de installatie door monteurs en het correct functioneren van de verschillende systeemcomponenten, waaronder zonnepanelen, omvormers, bekabeling en andere materialen. De garantie dekt ook eventuele schade aan de woning die is veroorzaakt door de installatie van de zonnepanelen. Onder deze garantie vallen alle kosten voor transport, werkzaamheden, materialen en reistijd.

10.3. De leverancier aanvaardt geen garantieclaims van de klant als de schade is veroorzaakt door:

I. Verwaarlozing of slecht onderhoud door de klant.

II. Het te laat melden van een technisch probleem.

III. Wijzigingen aan de bestelling door een derde partij.

IV. Een uitdrukkelijke opdracht van de klant of namens de klant, tegen het advies van de leverancier in.

V. Extreme weersomstandigheden.

VI. Defecten in het distributienet.

10.4. De aansprakelijkheid voor schade en het nakomen van garanties is altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de leverancier dekt.

10.5. Als de klant verzoekt om interventie die niet verband houdt met een defect aan de installatie, worden de kosten voor onderzoek, arbeid en verplaatsing in rekening gebracht.

11. Privacy

11.1. Tijdens de technische inspectie worden er foto's gemaakt van de woning van de klant, waaronder de elektriciteitskast, het dak en de kabelroute.

11.2. De gegevens van de klant worden verwerkt om deze overeenkomst uit te voeren. De leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de klant en zorgt ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Daarnaast kan de leverancier vragen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.

11.3. Het is mogelijk dat de leverancier werkt met onderaannemers. In dit geval worden de nodige gegevens verstrekt aan de onderaannemer.

11.4. De leverancier zal de gegevens van de klant niet beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

11.5. De klant kan zijn of haar rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR uitoefenen door contact op te nemen met de leverancier. De klant kan verzoeken om inzage, correctie, afschrift en in sommige gevallen verwijdering van persoonsgegevens. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de klant en de leverancier, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle overeenkomsten waarvan deze Algemene Verkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

12.2. Eventuele geschillen tussen de partijen, inclusief die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk worden opgelost door middel van goed overleg.

12.3. In het geval van een technisch geschil over de uitvoering van de werkzaamheden kan een van de partijen het geschil voorleggen aan de Verzoeningscommissie Bouw (Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, 02 504 97 86), mits de andere partij hiermee uitdrukkelijk instemt.

12.4. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, is, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels, alleen de rechtbank te Gent bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse
nieuwsbrief en blijf op de hoogte …

© 2023 hivolta